Konkursinfo - FAQ

I Konkursinfo-FAQ'en finder du svar på spørgsmål og hjælp til at forstå begreber inden for Konkursinfos område.

Se spørgsmål og svar nedenfor

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har penge til gode i et konkursbo?

Hvordan skal jeg opgøre mit krav og hvordan anmelder jeg mit tilgodehavende?

Kan jeg forvente betaling af mit krav og i givet fald hvornår?

Hvordan får jeg udleveret et aktiv fra et konkursbo?

Bliver jeg orienteret om konkursboets forhold?

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver er gået konkurs?

Må jeg foretage mig noget på mit selskabs vegne, hvis selskabet er taget under konkursbehandling?

Hvad betyder det for mig, hvis min udlejer går konkurs?

Har jeg ret til skattemæssige fradrag for mit tab?

Hvem er kurator?


GENERELLE SPØRGSMÅL OM KONKURS

Hvad er kurators opgaver?

Hvad er konkursordenen?

Hvem er kreditor i et konkursbo?

Hvad betyder dividende?

Hvad er fristdagen?

Hvad er dekretdagen?

Hvad er en gældbog og gældbogsnummer?

Hvad betyder omstødelse?

Hvornår er man insolvent?

Hvad er konkurskarantæne?

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en anden kurator?

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at indgive konkursbegæring (egenbegæring og kreditorbegæring)?

Hvad kan jeg gøre, hvis Erhvervsstyrelsen sender mit selskab til tvangsopløsning?

Hvad kan jeg gøre, hvis skifteretten harbesluttet at tvangsopløse mit selskab?

Hvad sker der ved en fordringsprøvelse?

 

 

Spørgsmål og svar

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har penge til gode i et konkursbo?

Hvis du mener, du har penge til gode hos en konkursramt virksomhed eller person, skal du sørge for at anmelde dit krav i konkursboet snarest muligt. Når dit krav er anmeldt, vil du blive registreret som kreditor i konkursboet og modtage en e-mail et gældbogsnummer og en oplysning om, at kravet er registreret.

Anmeld dit krav

Hvordan skal jeg opgøre mit krav og hvordan anmelder jeg mit tilgodehavende?

Når du anmelder et krav i et konkursbo, skal det opgøres pr. den dato, hvor virksomheden eller personen blev taget under konkursbehandling (konkursdagen/dekretdagen). Det betyder, at dit krav skal opgøres til det beløb, inklusive renter, som du har til gode pr. denne dato. Beløbet skal opgøres så kurator kan se, hvilken del af beløbet, der udgør det oprindelige krav (hovedstolen), og hvilken del der udgør eventuelle renter. Anmeldelsen skal ledsages af dokumentation for det anmeldte krav, f.eks. i form af fakturaer, købsaftaler, lønsedle eller en dom.

Anmeld dit krav

Kan jeg forvente betaling af mit krav og i givet fald hvornår?

Kurator vil alene tage stilling til et krav, hvis der er udsigt til, at der er midler i boet til en hel eller delvis betaling (dividende) af den pågældende type krav.

Læs om de forskellige kravtyper

 

Når/hvis kurator tager stilling til de anmeldte krav, sker dette ved en såkaldt fordringsprøvelse, der som oftest finder sted ved et møde på kurators kontor. Tidspunktet for mødet offentliggøres ved meddelelse i Statstidende, ligesom du som kreditor vil modtage besked (pr. e-mail og brev) fra kurator om mødet, hvis dit krav ikke kan godkendes.

 

Hvordan får jeg udleveret et aktiv fra et konkursbo? 

Hvis du har en gyldig ejendomsret til et aktiv, der er i konkursboets besiddelse, kan du få aktivet udleveret af kurator. Ejendomsretten kan f.eks. bestå i, at det nu konkursramte selskab/den nu konkursramte person har lånt et aktiv af dig, eller at du mener, at du har et ejendomsforbehold i et aktiv, som er i boets besiddelse. Hvis du har en sådan ret til et aktiv, betegnes du som separatist. 

 

Hvis du mener, at du har en sådan separatiststilling, skal du anmelde dit krav til kurator som et "krav på udlevering" og nærmere beskrive baggrunden for, at du ønsker at få udleveret aktivet. Du skal også sende dokumentation for kravet. Kurator vil herefter tage stilling til dit krav og kontakte dig.

 

Du kan anmelde dit krav på udlevering her (konkurslovens § 82)

 

Bliver jeg orienteret om konkursboets forhold?

Inden for en uge fra den dag, hvor en person eller virksomhed er taget under konkursbehandling (konkursdagen/dekretdagen), oplyser kurator alle kendte kreditorer om konkursen. Det sker typisk pr. brev, medmindre kurator har adgang til kreditorernes e-mailadresser. I øvrigt orienteres kreditorerne som følger:

 

 

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver er gået konkurs?

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, skal du som udgangspunkt møde på arbejde, medmindre kurator giver dig besked om andet.

 

Hvis du mangler at få udbetalt løn, feriepenge eller lignende, bør du anmelde dette til Lønmodtagernes Garantifond (LG). Du skal anmelde dit krav inden for fire måneder efter, at din arbejdsgiver er taget under konkursbehandling (dekretdagen).

 

LG er en forsikringsfond, der sikrer, at en lønmodtager, i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs, stadig kan få udbetalt sin nettoløn (efter skat). LG dækker beløb op til 160.000 kr. Derudover kan LG bl.a. udbetale beløb, der vedrører løn og tillæg, feriepenge, pension, AM-bidrag, erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden, løn under sygdom eller barsel. Vær opmærksom på, at de penge, du får udbetalt fra LG, er skattepligtig indkomst, men at SKAT godskriver de beløb, som LG beregner.

 

Du kan finde oplysninger om LG, dine rettigheder, og hvordan du anmelder til LG på www.borger.dk.

 

Du bør også anmelde dit eventuelle krav på manglende løn i konkursboet. Der kan være dele af dit lønkrav, som LG ikke dækker, men som i stedet kan komme til udbetaling fra konkursboet.

 

Du skal dog huske at oplyse kurator, at du har anmeldt dit krav til LG, og hvad du eventuelt har fået udbetalt af LG.

 

Anmeld dit krav

 

Må jeg foretage mig noget på mit selskabs vegne, hvis selskabet er taget under konkursbehandling?

Hvis dit selskab er taget under konkursbehandling, må du ikke længere disponere på selskabets vegne, da kurator træder i stedet for ledelsen. Det betyder, at det alene er kurator, der må handle på selskabets vegne. Selskabets hidtidige ledelse og ejere må således ikke fortsætte selskabets drift eller stifte gæld eller andre forpligtelser for selskabet.

 

Hvad betyder det for mig, hvis min udlejer går konkurs?

Som lejer er du beskyttet af lejeloven. For dig som lejer betyder det, at det, som udgangspunkt, ikke har nogen betydning, at din udlejer er gået konkurs. Idet kurator overtager driften af ejendommen på konkursboets vegne, vil du dog typisk få besked om konkursen fra kurator med oplysning om, at husleje m.m. fremadrettet skal indbetales til en konto hos kurator.

 

Har jeg ret til skattemæssige fradrag for mit tab?

Hvis du har et krav mod en konkursramt person eller virksomhed, er der sandsynlighed for, at du ikke vil opnå fuld betaling af dit krav, Når det kan konstateres, at du ikke får tilbagebetalt dit krav fuldt ud, kan du have ret til at fradrage tabet i den skattepligtige indkomst.

 

Kurator informerer, så snart det er muligt, om dividendeforventningerne (i kreditorinformationerne og på konkursboets side på Kromann Reumerts konkursportal. Du har adgang til portalen, hvis du har anmeldt et krav. På baggrund heraf kan du foretage et (foreløbigt) fradrag for dit tab.

 

Den endelige dividende, og dermed dit endelige tab vil fremgå af den afsluttende kreditorinformation, der lægges op på konkursportalen i forbindelse med boets afslutning.

 

GENERELT OM KONKURS: SPØRGSMÅL OG SVAR

I afsnittene nedenfor kan du få svar på generelle spørgsmål om konkurs.

 

Hvem er kurator?

Konkursboet behandles af den person, der udpeges som kurator. Det er skifteretten, der udpeger kurator, som typisk er en advokat.

 

Hvad er kurators opgaver?

Kurator skal varetage konkursboets og kreditorernes samlede interesser. Dette indebærer blandt andet, at kurator har ansvar for at sælge eventuelle aktiver, inddrive tilgodehavender, vurdere anmeldte krav og udbetale en eventuel dividende til konkursboets kreditorer. Kurator skal også løbende orientere de kendte kreditorer om forløbet af konkursboets behandling.

Kurator repræsenterer konkursboet i enhver henseende. Det er således kurator (den ansvarlige bobehandler), du bør kontakte, hvis du har spørgsmål til eller om den konkursramte virksomhed. Kontaktoplysninger på den ansvarlige bobehandler kan findes på Kromann Reumerts Konkursinfo – søg konkursbo.

 

Hvad er konkursordenen?

Konkursordenen betegner den rækkefølge, som kreditorerne i et konkursbo modtager betaling efter. Alle krav i en konkursklasse skal kunne betales fuldt ud, før eventuelle krav i den næste konkursklasse kan modtage betaling fra konkursboet. Konkursordenen er fastsat i konkursloven i §§ 93 – 98 som følger:

 

§ 93: Omkostninger ved konkursboets behandling (massekrav)
§ 94: Krav opstået under forudgående rekonstruktion, likvidation mv. (fortrinsberettigede krav)
§ 95: Medarbejderkrav, herunder manglende løn, feriepenge mv. (privilegerede krav)
§ 96: Særlige afgiftskrav (privilegerede krav)
§ 97: Fakturakrav og andre almindelige tilgodehavender (simple krav)
§ 98: Krav vedrørende renter, bøder, gaver mv. (efterstillede krav)

 

Det er dermed de krav, der tilhører den konkursklasse med det laveste paragrafnummer, der har ret til betaling først.

 

Hvem er kreditor i et konkursbo?

En fysisk eller juridisk person, der har penge til gode hos en konkursramt virksomhed eller person, betegnes som kreditor.

 

Hvad betyder dividende?

Når en person eller en virksomhed går konkurs skyldes det, at denne ikke fuldt ud kan betale sine kreditorer og dermed er såkaldt "insolvent". Hvis der, ved konkursboets afslutning, er midler nok i konkursboet til at betale nogle af kreditorerne, vil disse typisk alene modtage betaling af en vis procentdel af deres tilgodehavende. Denne procentdel kaldes dividende. Kreditorer, hvis krav tilhører samme konkursklasse, vil skulle modtage samme (forholdsmæssige) procentvise tilbagebetaling (samme dividende).

 

Dividende er altså ikke en betegnelse for det beløb, den enkelte kreditor modtager i kroner og ører, men derimod den procentmæssige tilbagebetaling (eksempelvis 10 %), som kreditorerne i en bestemt konkursklasse modtager.

 

Hvad er fristdagen?

Datoen for skifterettens modtagelse af konkursbegæringen kaldes ”fristdagen”. Fristdagen benyttes som skæringsdato for eksempelvis kurators vurdering af, om der er dispositioner, der kan omstødes.

 

Hvad er dekretdagen?

Dekretdagen (konkursdagen) er betegnelsen for den dag, hvor skifteretten afsiger såkaldt kon-kursdekret og konkursbehandlingen indledes. Dekretdagen er således den dag, hvor en fysisk person eller en virksomhed tages under konkursbehandling.

 

Hvad er en gældbog og gældbogsnummer?

En gældbog er en elektronisk oversigt over krav. Her registrerer kurator løbende alle de krav, som anmeldes i konkursboet. Hver anmeldelse får et separat nummer – et såkaldt gældbogsnummer. Du bør, om muligt, anføre dette gældbogsnummer, når du henvender dig til kurator.

 

Hvad betyder omstødelse?

Omstødelse betyder, at konkursboet kan ophæve nogle af de dispositioner, som skyldneren har foretaget inden konkursen. En sådan disposition kan eksempelvis være en stor gave, som en virksomhed eller person har givet en måned før fristdagen. Kurator undersøger, som led i boets behandling, om der er foretaget omstødelige handlinger.

 

Hvornår er man insolvent?

Konkursbehandling kan kun indledes, hvis det kan konstateres, at en person eller virksomhed (skyldner) er insolvent. Dette er tilfældet, hvis skyldneren ikke har midler nok til at betale sine regninger til tiden.

 

Ifølge konkursloven er en skyldner insolvent, hvis denne ikke kan opfylde sine forpligtelser, "efterhånden som de forfalder". Insolvens kan med andre ord beskrives som betalingsudygtighed.

 

En skyldner er dog ikke insolvent, hvis der alene er tale om en midlertidig betalingsudygtighed. Det er skyldneren selv, der skal sandsynliggøre, at betalingsudygtigheden er midlertidig. Det vil sige, at skyldneren, med en vis sikkerhed, skal kunne påvise, at denne, inden for kort tid, igen vil være i stand til at betale sine kreditorer til tiden. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis skyldneren bare håber på, at økonomien vil bedre sig.

 

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne vil sige, at en person kan få forbud mod at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Dette kan ske, hvis personen har forsømt sine forpligtelser som ledelse i et selskab eller har foretaget strafbare handlinger. Det er kurators opgave at undersøge det konkursramte selskabs forhold og indstille til skifteretten, hvis kurator mener, at der er grundlag for at indlede en konkurskarantænesag.

 

Ifølge konkursloven kan en person pålægges konkurskarantæne, hvis denne på grund af "groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed". Konkurskarantæne vil, som udgangspunkt, blive pålagt for en periode på tre år.

 

Hvis en person bliver pålagt konkurskarantæne, må denne ikke deltage i et selskabs ledelse uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Den pågældende person kan også fuldstændigt forbydes at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, hvis vedkommende tidligere er blevet pålagt konkurskarantæne. Personen må derimod godt være (med)ejer af en virksomhed, der drives af en anden ledelse.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en anden kurator?

Hvis du, som kreditor, ønsker, at der skal vælges en ny kurator, kan du skrive til skifteretten og bede om det. Du skal skrive til skifteretten senest tre uger efter datoen for bekendtgørelse af konkursen i Statstidende.

 

Hvis skifteretten modtager en anmodning om valg af ny kurator, skal skifteretten indkalde til en skiftesamling. Alle kendte kreditorer vil blive orienteret nærmere herom.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at indgive konkursbegæring (egenbegæring og kreditorbegæring)?

Kreditorbegæring:

 

Hvis du ønsker at begære en person eller en virksomhed konkurs, kan du indgive en kreditorbegæring. Det er et krav, at du eller din virksomhed har status som kreditor, dvs., at du eller din virksomhed har et ubetalt krav mod skyldneren. Det er, som udgangspunkt, også et krav, at kravet er forfaldent til betaling. Derudover skal du have retlig interesse i at få skyldneren erklæret konkurs. Det betyder, at det skal gøre en forskel for dig som kreditor, at skyldneren bliver taget under konkursbehandling. Hvis du har fuld sikring for dit krav, vil skifteretten afvise konkursbegæringen. Det kan eksempelvis være, hvis du har pant i en fast ejendom, så du kan få fuld betaling ved at anvende en sikkerhedsret.

 

En konkursbegæring skal indgives til skifteretten på det sted, hvor skyldneren driver erhvervsvirksomhed (eller hvor den personlige skyldner bor). Begæringen skal være skriftlig og angive præcist, hvem skyldneren er, og på hvilken baggrund man begærer skyldneren konkurs.

 

Du skal være opmærksom på, at du skal stille sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen, hvis du indgiver en konkursbegæring. Skifteretten vil, som udgangspunkt, kræve en sikkerhedsstillelse på omkring 40.0000 kr., men beløbet varierer.

 

Du kan kontakte Kromann Reumert, hvis du har spørgsmål om indgivelse af konkursbegæring og ønsker bistand hermed.

 

Egenbegæring:

 

Det er muligt at begære sig selv eller sin virksomhed konkurs. Ønsker du en konkursbehandling, skal du indgive en skriftlig konkursbegæring til skifteretten på det sted, hvor du bor eller det sted, hvor du driver virksomhed. Konkursbegæringen skal være skriftlig og vedlægges en oversigt over dine/virksomhedens aktiver eller passiver og en liste over alle, som du/virksomheden skylder penge.

 

Det forudsætter, at du eller din virksomhed er insolvent, hvis du eller virksomheden skal tages under konkursbehandling. Hvis du erklærer for skifteretten, at du/din virksomhed er insolvent, vil skifteretten almindeligvis efterkomme konkursbegæringen.

 

Du skal være opmærksom på, at skifteretten vil kræve, at du/din virksomhed skal stille en kontant sikkerhed på typisk 30.000 kr. for omkostningerne ved konkursbehandlingen.

 

Du kan kontakte Kromann Reumert, hvis du har spørgsmål og ønsker bistand med indgivelse af konkursbegæring.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis Erhvervsstyrelsen sender mit selskab til tvangsopløsning?

Erhvervsstyrelsen kan beslutte at sende et selskab til tvangsopløsning ved skifteretten. Hvis du får besked om, at dit selskab er sendt til tvangsopløsning, men du ikke ønsker selskabet opløst, har du, som udgangspunkt, mulighed for at få selskabet genoptaget.

 

Du bør hurtigst muligt kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du ønsker selskabet genoptaget.

 

Du skal dog være opmærksom på, at skifteretten, på et tidspunkt, vil træffe beslutning om tvangsopløsning af selskabet og udpege en likvidator, hvorefter du vil skulle samarbejde med likvidator om genoptagelsen.

 

Du kan læse mere om genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning i Erhvervsstyrelsens vejledning herom og i selskabslovens §§ 231 og 232, der beskriver kravene til en genoptagelse.

 

Bemærk, at der gælder meget korte frister for genoptagelsen, og at det ikke er muligt at genoptage selskabet, hvis dette tidligere (inden for de seneste fem år) har været sendt til tvangsopløsning.

 

Hvad kan jeg gøre, hvis skifteretten har besluttet at tvangsopløse mit selskab?

Når skifteretten beslutter at tvangsopløse dit selskab, vil skifteretten udpege en likvidator. Når likvidator er blevet udpeget, skal du samarbejde med likvidator.

 

Hvis du ønsker selskabet genoptaget, skal du stille sikkerhed for omkostningerne til likvidators arbejde med genoptagelsen. Du kan ikke få selskabet genoptaget hos Erhvervsstyrelsen uden et samtykke fra likvidator.

Du kan læse mere om genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning i Erhvervsstyrelsens vejledning og i selskabslovens §§ 231 og 232, der beskriver kravene til en genoptagelse.

 

Bemærk, at der gælder meget korte frister for genoptagelsen, og at det ikke er muligt at genoptage selskabet, hvis dette tidligere (inden for de seneste fem år) har været sendt til tvangsopløsning.

 

Hvad sker der ved en fordringsprøvelse?

Hvis kurator forventer, at der vil være dividende (hel eller delvis betaling) til kravene i en bestemt konkursklasse, vil kurator foretage en prøvelse af denne type krav. Før mødet vurderer kurator, om det enkelte krav bør godkendes eller afvises. Afvisning kan eksempelvis ske, hvis der ikke er fremsendt tilstrækkelig dokumentation for et krav. Kurator indstiller herefter de enkelte krav til henholdsvis afvisning eller godkendelse og sender en meddelelse til de kreditorer, hvis krav er indstillet til afvisning, samt indkalder til fordringsprøvelsesmøde. Tidspunktet for fordringsprøvelsesmødet vil også blive offentliggjort i Statstidende. 

 

På fordringsprøvelsesmødet har kreditorerne mulighed for at møde op og komme med indsigelser til kurators indstilling. Herefter vil kurator tage stilling til, om kravet skal godkendes eller afvises. Afviser kurator dit krav, vil du modtage nærmere information herom.